Download
document
(3 pagina's)

Als bedoeld in artikel 19 van de Statuten van de Werkende Flatcoated Retriever Groep.
Versie mei 2023


Artikel 1 - Taken van de voorzitter

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. Hij bepaalt, in overleg met de secretaris, de plaats en het tijdstip van de vergaderingen. Tevens zorgt hij voor handhaving der Statuten, het Huishoudelijk Reglement en eventuele andere reglementen. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen.


Artikel 2 - Taken van de secretaris

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging. Hij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin namen, adressen en het soort lidmaatschap van alle leden zijn opgenomen.
Hij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijbehorende stukken voor de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen en ziet toe op een tijdige verzending daarvan. Hij draagt er door registratie van de in een Algemene Ledenvergadering aanwezige stemgerechtigde leden en door andere maatregelen zorg voor, dat bij eventuele stemmingen ieder aanwezig stemgerechtigd lid op zo doelmatige wijze één stem kan uitbrengen. Hij maakt de notulen van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen, welke hij na vaststelling samen met de voorzitter ondertekent.

Hij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende en afschrift van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen ook alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen. Jaarlijks stelt hij een verslag samen, welk na goedkeuring door en namens het bestuur in de Algemene Ledenvergadering aan de orde wordt gesteld.

Bij ontstentenis van de secretaris worden diens taken waargenomen door een daartoe aangewezen ander bestuurslid. Het bestuur kan besluiten, dat een deel der werkzaamheden der secretaris door een ander lid van het bestuur of, onder toezicht en verantwoordelijkheid van de secretaris, door een lid buiten het bestuur zal worden verricht.


Artikel 3 - Taken van de penningmeester

De penningmeester is tegenover de vereniging verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging. De invordering der contributies en eventuele andere inkomsten is aan hem opgedragen. Bij ontstentenis van de penningmeester worden diens taken waargenomen door een daartoe aangewezen ander bestuurslid. De penningmeester behoeft voor het doen van uitgaven en voor het aangaan van verbintenissen, waarvan de waarde een door het bestuur vast te stellen som te boven gaat, de goedkeuring van het bestuur.

Hij is belast met behoorlijke verzorging van de boekhouding en behoorlijk beheer van de geldmiddelen der vereniging en brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit over de financiële toestand. Hij legt in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering namens het bestuur een volledige rekening en verantwoording af over de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen jaar.

Het schriftelijk verslag en advies van de commissie als bedoeld in artikel 13 lid 5 van de Statuten en de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering worden beschouwd als decharge van het bestuur voor het over het afgelopen jaar gevoerde beheer.


Artikel 4 - Bevoegdheden

Alle stukken van de vereniging of van het bestuur uitgaande, worden door de secretaris en/of de voorzitter getekend, voor zover niet rechtens anders mocht zijn vereist. Uitgezonderd is de financiële correspondentie, die door de penningmeester wordt getekend, alsmede de eigen correspondentie van eventueel door het bestuur ingestelde commissies.


Artikel 5 - Bestuursvergaderingen

Het bestuur  vergadert zo vaak als de voorzitter of tenminste de helft van de andere zittende bestuursleden dit wenselijk acht. In bestuursvergaderingen, waarin niet tenminste de helft van de  bestuursleden aanwezig is, kunnen geen besluiten worden genomen.


Artikel 6 - Spoedeisende gevallen

Het dagelijks bestuur neemt in spoedeisende gevallen alle noodzakelijke beslissingen, onder de verplichting om tijdens de eerstvolgende vergadering aan het voltallig bestuur verantwoording te doen.


Artikel 7 - Verenigingsstukken en eigendommen

Bestuursleden en andere functionarissen (zoals commissieleden) zijn verplicht om bij het beëindigen van hun functie alle onder hen berustende verenigingsstukken gelijktijdig, doch uiterlijk binnen een termijn van twee weken, aan één van de overblijvende of opvolgende bestuurs- of commissieleden over te dragen.


Artikel 8 - Toelating van leden

Als leden van de vereniging kunnen door het bestuur worden toegelaten zij, van wie het aanmeldingsformulier volledig ingevuld aan de vereniging is geretourneerd. Zij verklaren daarmee tevens bekend te zijn en in te stemmen met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de hieraan gelieerde reglementen van de WFRG.

Naam en woonplaats van de zich als lid  aangemelde personen worden middels een digitale nieuwsbrief van de vereniging gepubliceerd. Het lidmaatschap is van kracht nadat de hiertoe verschuldigde lidmaatschapsgelden zijn betaald.


Artikel 9 - Contributie

De contributie dient jaarlijks voor 15 januari te worden betaald. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering bepaald. Zij, die na 1 juli van enig jaar lid worden, betalen voor het lopende verenigingsjaar de helft van de jaarlijkse contributie.

Artikel 10 - Opzegging namens de vereniging

Het bestuur heeft het recht een lid na één aanmaning wegens niet betaalde contributie het lidmaatschap op te zeggen. Het lid kan eerst dan weer als lid van de vereniging worden toegelaten, wanneer de achterstallige betalingen zijn aangezuiverd.


Artikel 11 - Algemene Ledenvergadering

Ieder lid heeft het recht staande de Algemene Ledenvergadering, voorstellen of moties over zaken in te dienen. Zij worden, na toelichting van de voorstellen, alleen dan op de agenda van de volgende Algemene Ledenvergadering geplaatst, indien de vergadering zich ervoor verklaart. Besluiten kunnen niet worden genomen over voorstellen, welke niet op de agenda staan.

Ieder lid, behoudens medeleden en jeugdleden, heeft de mogelijkheid één persoon te introduceren bij algemene ledenvergaderingen na goedkeuring van de voorzitter.  Hij, die gebruik maakt van deze mogelijkheid, kan worden verplicht met de introducé te tekenen op de introductielijst en neemt alle verplichtingen van de introducé als eigen verplichtingen op zich. Geroyeerde leden en personen die na aanmelding als lid niet zijn toegelaten kunnen niet worden geïntroduceerd. Een voorgenomen introductie dient tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de voorzitter kenbaar te worden gemaakt.

Bestuursleden worden geacht aanwezig te zijn bij de ALV. Het is bestuurders toegestaan om tijdens de ALV een raadgevende stem of raadgevend advies uit te brengen op een voorgenomen besluit.


Artikel 12 - Orgaan van de vereniging

De website van de WFRG en de digitale nieuwsbrief zijn beide het officiële orgaan van de Werkende Flatcoated Retriever Groep. Publicatie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Alle leden hebben het recht de digitale nieuwsbrief te ontvangen.


Artikel 13 - Commissies

Het bestuur is conform artikel 10 van de statuten bevoegd tot het instellen van commissies, die zich in het bijzonder bezighouden met bepaalde taken van de vereniging. Die specifieke taak wordt duidelijk omschreven in een voor die commissie geldend reglement. Een commissie is slechts bevoegd binnen dat reglement op eigen initiatief en met het dragen van de verantwoordelijkheid te handelen. Commissiebeleid is blijvend onderwerp van overleg tussen commissie en bestuur. Ter structurering van dit overleg zal aan iedere commissie een bestuurslid als commissielid worden toegevoegd.


Artikel 14 - Wijziging Huishoudelijk Reglement

Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een Algemene Ledenvergadering of buitengewone Algemene Ledenvergadering met ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.


Artikel 15 - Onvoorziene gevallen

In gevallen, waarin de wet, de Statuten en dit reglement niet mochten voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing van het bepaalde in dit reglement beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de Algemene Ledenvergadering.

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Werkende Flatcoated Retriever Groep op ......

 

De voorzitter,
J. Schonhage
De secretaris,
J. Hoogeveen
De penningmeester,
H. van Wageningen 
Bestuurslid,
M.B. Verveer
Bestuurslid,
B. Wiegerink